Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı

fiziki bilişim dolandırıcılığı fiziki bilişim dolandırıcılığı
 

 

 

Dolandırıcılık Nedir?

Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan bir kişi dolandırıcılık suçunu işlemiş olur ve bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılabilmektedir. En genel anlamıyla, aldatma amacı ile yapılan kasıtlı eylemdir. Dolandırıcılık kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır.  Arkeoloji, edebiyat, emlâk, belge sahteciliği vb. dolandırıcılık türleri bulunmaktadır. Dolandırıcılık suçu, yasalar çerçevesinde ikiye ayrılır. Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık. Suçun belli bir dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesine nitelikli dolandırıcılık denilmektedir.Dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için haksız bir çıkar sağlanması gerekir. Dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü için de, hazırlık hareketlerinin bitmesi ve haksız çıkar elde etmeye yönelik icra hareketlerine başlanılması gerekir. Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı günden güne işlenen ve artan suçlardan ikisidir. Dolandırıcılık, kişilerin yasal olarak sahip oldukları özgürlük haklarını hiçe sayarak, onların eşya, para ve değerli mallarını elde etmek amacıyla yapılan aldatıcı, suç unsuru olan davranış ve durumlardır. Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında içerisinde her türlü sahtekarlığı ve hilekarlığı barındıran, dolaylı dolaysız birçok aldatmaya dayalı durum dolandırıcılığa girmektedir. Türkiye’de yürürlükte olan yasalar çerçevesinde dolandırıcılık suçunun oldukça ağır cezaları vardır. Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında bu durumları suç olarak mahkemeye gösterebilmek için elinizde bu işlenen suça binayen delil ve somut tespitler bulundurmak durumundasınız. Bu gibi vakalarda elde edilen somut deliller sayesinde oldukça hızlı sonuçlar veren hukuksal süreçler sayesinde davalar çoğunkez mağdur olan tarafın lehine sonuçlanmıştır.

 

Dolandırıcılık Maddeleri

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında öncelikle dolandırılan ve satekarlığa maruz kalan kişi mağduriyetinin giderilmesi açıdan haklarının neler olduğunu bilmek durumundadır. Türk Ceza Kanu’na göre uygulanılan cezalar, suçun seviyesine ve zararına göre değişmektedir.

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında şahıs mağduriyetinin ve şahsi haklarına yapılan bu çirkef saldırıyı ülkemizde yargıyla yetkili bütün mahkemelere, yürütmeliğin her yoluna başvurduktan ve yanıt alamadıktan sonra Avrupa İnsan Hakları mahkemesine dilekçe göndererek haklarının savunulmasını talep edebilir.

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında suçun ispat edilmesi için özel dedektiflik büromuza başvurmanız sayesinde sonuca kesin bir şekilde ulaşacağınızı temin edebiliriz. Gelin şimdi ülkemizde uygulanılan bu cezaların neler olduklarına bakalım:

**YTCK m. 157/1’e göre bir ile beş yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezasıdır.

**ETCK m. 503/1: bir ile üç yıla kadar ve bir misli para cezasıdır.

**Nitelikli dolandırıcılık(Kişi veya kurumları istismar etmek), duygu ve inanç istismarı gibi ağır dolandırıcılık suçlarının cezaları;

**2 ile 7 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezası verilir.

**YTCK 158/1-e,f,j bentlerindeki nitelikli dolandırıcılık söz konusu olduğunda üç yıl hapis ve iki misli para cezası verilir.

Bu bentlere göre;

Dolandırıcılık suçu kurum veya kuruluşların zararına ise, üç yıl hapis ve iki kat ağır para cezası verilmektedir.

Bilişim, banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılmışsa, üç yıl hapis ve iki kat ağır para cezası verilir.

Bankada tahsis edilmemesi gereken bir kredinin kullanılması için nitelikli bir suç işlendiğinde, üç yıl hapis ve iki kat ağır para cezası hükmü giydirilir.

Ayrıca daha az ceza içeren veya bir kısım af içeren durumlarda şunlardır:

TCK-Madde 168
(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. (5377/20. md ile değişik)

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

 

Fiziki Dolandırılma

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı türlerinden olan fiziki dolandırıcılık şartlar el verdiğince daha kolay ve görsel biçimde tespit edilebilen dolandırılma türüne girer. Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı türlerinden fiziki dolandırıcılık, gasp, hırsızlık, sahtekarlık ve kasıtlı aldatıcı davranışlar ile şahsın dolaysız yoldan aldatılması durumudur.
Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında suçu işleyen kişinin görüntüye alınmış kayıtlarına, suçla ilgili telefon görüşmeleri ve yazışmalara ulaşılması sayesinde somut bir şekilde delillendirilişinden sonra davanın mağdur kişinin menfaatlerine ve lehine çıkar sağlayacağından hiçbir şüphe duymayan özel dedektiflik büromuz, birçok deneyimi ve uzman kadrosuyla bu suçlar ile mücadele etmek konusunda yüzde yüz sonuç alınan çalışmalar yapmaktadır. Dolandırıcılık araştırmasında kanıtlar ve bulguların somutlaştırılması ile ispatlanarak yerini adalete teslim etmektedir.Açılacak olan davada ispat,  davasını açan bireyin öne sürdüğü nedeninin mahkeme huzurunda kanıtlanması anlamına gelmektedir. Araştırma sürecince toplanacak somut delillerin mahkemeler, davalar açısından önemi büyük olmakla beraber, bu tarz delillerin yasalara aykırı bir biçimde elde edilmesi de davanın gidişatını değiştirebilecek yön de gösterebilmektedir. Bu nedenle özel dedektiflerimiz, yaptıkları araştırmayı yasalar çerçevesinde yürütecektir.

 

Bilişim Suçları ve Dolandırıcılık

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı: Bilişim sistemlerinin kullanılması demek, bilgisayar, cep telefonu, internet gibi araçların kullanılmasıdır. Örneğin, facebook, twitter vs. gibi sosyal medya araçları üzerinden mağdurun hileli davranışlarla aldatılması suretiyle para, kontör istenmesi gibi yöntemlerle haksız menfaat sağlanması bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçunu teşkil eder. Bilişim suçlarının artmasında etkisi olan teknoloji, son derece muazzam bir hızla gelişmektedir. Fakat insanların tarihler boyu engel olamadığı hırslar yüzünden işlediği suçlar, teknoloji çağında da peşimiz bırakmamaktadır.
Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında günümüzde her evde bulunan şahsi veya işle ilgili bilgisayarlardan şirketle ilgili önemli Word dosyaları, kredi kartı bilgileri, birçok sosyal medya hesabında kullanılan kullanıcı isimleri ve parolaları, e-devlet bilgilerine kadar birçok verinin hackerlar veya uzman bilgisayar kullanıcıları tarafından dışarı aktarımı söz konusudur. Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı gibi bu tarz işlenmiş suçların özel dedektiflik büromuz tarafından teknik ve sanal takibi yapılarak gerçek kişilere ulaşılması ve suçun somut bulgular haline getirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

 
Özel Dedektiflik Büromuzdan Dolandırıcılık Çalışmaları

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı üzerine her gün yeni olaylar ve vakalarla uğraşarak birçok deneyim ve bilgi edinen özel dedektifliklerimiz, dolandırılan kişinin mağduriyetini ortadan kaldırmak adına güçlü kadrosuyla titiz ve sonuç odaklı çalışmalar içerisine girmektedir. Dolandırıcılık araştırmasında kanıtlar ve bulguların somutlaştırılması ile ispatlanarak yerini adalete teslim etmektedir.Açılacak olan davada ispat,  davasını açan bireyin öne sürdüğü nedeninin mahkeme huzurunda kanıtlanması anlamına gelmektedir. Araştırma sürecince toplanacak somut delillerin mahkemeler, davalar açısından önemi büyük olmakla beraber, bu tarz delillerin yasalara aykırı bir biçimde elde edilmesi de davanın gidişatını değiştirebilecek yön de gösterebilmektedir. Bu nedenle karışık durumlardan kurtulmak için özel dedektiflerimiz, yaptıkları araştırmayı yasalar çerçevesinde tamamlayacaktır.
Özel dedektiflerimizin araştırmaları boyunca toplamış oldukları bilgilerden elde ederek hazırlamış olduğu raporlar, dolandırıcılık davasının seyrini etkileyebilecek kadar güçlüdür. Bu raporun içerisinde somut deliller aracılığıyla kanıtlanmış olduğunda davanın süresi daha da azalacak ve mağduriyeti ispatlanmış olan tarafın lehine bitmesi yönündeki şansı artacaktır. 
Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında sonuç odaklı çalışmalardan kastedilen, dava sürecinde etkin biçimde kullanılabilecek elde tutulur deliller bulmaktır. Bu delilleri bulurken suçun ve yaptığımız çalışmaların tamamiyle çözüme yönelik örtüşmesi gerekmektedir.
Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı kapsamında çalışmalarımızı ciddiyetle yapmaktayız.

 

Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ilçelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat, Yusufeli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Çine, Didim, Germencik, İncirliova,Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Amasra, Kurucasile, Ulus, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason, Aydıntepe, Demirözü, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar, Adaklı, Genç, Karlıova, Kığı, Solhan, Yayladere, Yedisu, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keleş, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilp, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas, Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölkaya, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü, Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Tirebolu, Yağlıdere, Kelkit, Köse, Kürtün, Siran, Torul, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli * Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, İmamoğlu, Karaisalı, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, Basmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut, Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar,Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Karataş, Kozan, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşiyan, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Görde, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli, Akdeniz, Anamu, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Güllük, Kavaklıdere, Köyçeğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Ula Yatağan, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp, Altınhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ,Ulukışla, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Karadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar, Adapazarı, Akyazı, Arifiye Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü,Taraklı, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayız, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent, Aydınlar, Baykan, Eru, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınarı, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür, Banaz,Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Saraykent, Sarıkaya


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan illerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Sivas, Şırnak, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin , Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş , Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Tekirdağ, Van , Yalova, Yozgat, Zonguldak


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ülkelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika, Grenada, Guyana, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Osetya, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kiribati, Kolombiya, Komorlar, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesotho, Letonya, Liberya, Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya Cumhuriyeti, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Marshall Adaları, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Monako, Moritanya, Moritius, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Ruanda, Rusya Federasyonu, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Tuvalu, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Batı Sahra, Belçika, Belize, Benin, Beyaz Rusya, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Danimarka, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Abhazya, Afganistan, Sealand, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Somaliland, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan192, Togo, Tonga, Transdinyester, Trinidad ve Tobago, Tunus, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Yeşil Burun, Yunanistan, Zambiya, Zimbabve