Boşanma Davaları İçin Delil Toplama - Özel Dedektiflik Hizmeti

Boşanma Davaları İçin Delil Toplama - Özel Dedektiflik Hizmeti

Boşanma Davaları için Delil Toplama - Özel Dedektiflik

BOŞANMA KAVRAMI VE BOŞANMA SEBEPLERİ

Boşanma, aile hukukunda düzenlenen ve önemli bir yer oluşturan, tartışılan, kamuoyunun ilgisini çeken bir konudur. Boşanma, eşler hayatta iken, eşlerden birinin kanunda öngörülen sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.  
Boşanma, Medeni Kanunun benimsemiş olduğu bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler;  
• Eşlerden birinin kusurlu davranışını içeren kusur ilkesi,
• Eşlerin birlikte ortak iradeleriyle aldıkları veya sadece birinin tek taraflı olarak aldığı boşanma kararına dayanan irade ilkesi,
• Evlilik birliğinin devamının mümkün olmaması esasını içeren evlilik birliğinin temelinden sarsılma ilkesi,
• Eşlerden birinin ruhsal veya bedensel bozukluğundan dolayı evlilik birliğinin  devamında ve evlilik birliğinden doğacak bazı yükümlülükleri yerine getirmekte elverişsiz olması esasına dayanan elverişsizlik ilkesi,
• Eşlerin uzunca bir süre boyunca eylemli olarak ayrı yaşamaları ve bir araya gelmemeleri esasına dayanan eylemli ayrılık ilkesi,
Eşlerden birinin kusurlu davranışıyla evlilik birliğinin zedelenmesi veya zamanla eşlerin birbirlerine karşı tahammülünün kalmaması, evlilik birliğine gerekli özenin gösterilmemesi gibi sebeplerle ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması boşanmaya sebep olarak gösterilebilir.
Medeni Kanunda sınırlı olarak belirtilen boşanma sebepleri özellikleri ve kapsamları bakımından özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.

1.Özel Boşanma Sebepleri  
• ZİNA : Evli bir eşin karşı cinsle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunması anlamına gelmektedir.  
Hayat ve beden bütünlüğüne etki eden tehditler altında cinsel ilişkide bulunmak zina sayılmamaktadır.  
Zinanın birden fazla olması ve süreklilik arz etmesi şart değildir, tek bir defa olması bile yeterlidir. Eşlerden biri zina sebebine dayanarak boşanma davası açabilir. Zina, her türlü delille ispat edilebilir. Bu delillerden bazılarına çeşitli fotoğraflar, otel odası kayıtları, yazılan mektuplar ve telefon kayıtları örnek olarak gösterilebilir.
 
• HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ: Hayata kast, ayırt etme gücüne sahip bir eşin diğerinin hayatına karşı yapmış olduğu acı sonuç doğuran davranışlardır. Eşini intihara teşvik etmek veya eşini öldürmeye teşebbüs etmek örnek gösterilebilir.
Pek kötü veya onur kırıcı davranış, eşe ağır hakaretlerde bulunmak, eşini hapsetmek, eşin gerek ruhsal gerekse bedensel sağlılığına zarar verecek davranışlar gibi eylemlerdir.
Pek kötü veya onur kırıcı davranış kusura dayanan bir boşanma sebebi olduğu için diğer eşin ağır tahriki altında bu davranışın yapılmış olması kusuru ya ortadan tamamen kaldırır ya da hafifletir dolayısıyla da
boşanma sebebi olarak gösterilemez.
• SUÇ İŞLEME VEYA HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME: Eşlerden birinin evlilik devam ederken hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, sahtecilik, ırza geçme, zimmet gibi bir suçu işlemesi halinde ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmiş olması boşanma sebebidir.
Haysiyetsiz hayat sürme, eşlerden birinin toplumun ahlaki değerleriyle çatışan, namus, şeref ve haysiyet kavramlarına ters düşen bir hayat yaşaması sebebiyle ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirmiş olmasıdır. Bu hallerin süreklilik arz etmesi önemlidir.
• TERK: Terk, eşlerden birinin ortak hayata son vermek üzere ve ortak hayattan kaçınma maksadıyla ortak konuttan ayrılarak eşini bırakıp gitmesi ve bir daha ortak konuta dönmemesidir. Terk sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için ayrı yaşamanın en az altı ay sürmüş olması gereklidir.
• AKIL HASTALIĞI: Evlilik gerçekleştikten sonra eşlerden birinin akıl hastası olması, bu hastalık sebebiyle ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesi durumunda boşanma davası açılabilir. Ancak boşanma davası açılabilmesi için bu hastalığın geçmesinin mümkün olup olmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şarttır.

2.Genel Boşanma Sebepleri
• EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI: Eşler arasındaki anlaşmazlığın evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ciddi ve şiddetli boyutlara ulaşması ve ortak hayatın eşlerden biri için çekilmez hale gelmesi durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilir. Bu boşanma sebebi kusura dayalı bir boşanma sebebi değildir. Eşlerden her ikisinin de kusuru bulunmasa dahi yine de bu dava açılabilir.
• ANLAŞMALI BOŞANMA: Evliliğin kurulmasından itibaren en az bir yıl geçmişse eşler anlaşmalı boşanma sebebine dayanarak birlikte boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma için bir diğer seçenek ise  eşlerden birinin açmış olduğu boşanma davasını diğer eşin kabul etmesidir.  
• ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI: Boşanma sebeplerinden birisine dayanılarak açılmış olan boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşme tarihinden başlayarak üç yıl geçmesi halinde eşler yeniden bir araya gelmemiş ve ortak hayat yeniden kurulamamışsa eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecektir.

 

Boşanma davası nedir?

Boşanma davası, evliliklerini normal bir şekilde sürdürmeyen, ilişkilerinde haksızlığa uğradıklarında ve eşlerden birinin mağdur olduğu durumlarda geçerli evliliği bitirmek için birbirlerine açtıkları davalardır.
Boşanma davası, eşlerin ilişkileri boyunca birbirlerine sadık bir eş olmaları gerektiğinden dolayı, herhangi bir biçimde ispatlanılan aykırı bir durum zina yerine geçmekte ve boşanma sebebi olarak gösterilmektedir.
Boşanma davaları, sanılanın aksine daha karmaşık davaları içermektedir. Bir tarafın haksız olduğu durumlarda hem maddi ve manevi tazminat hem de boşanma davası açılabilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak mal paylaşımı davaları, nafakalar için davalar, çocuk velayeti davası gibi birçok alt davayı da içermektedir. Boşanma davası sadece eşlerin birbirini ya da bir eşin diğerini aldatması sonucunda açılmaz. Boşanma davası açılabilmesi için pek çok geçerli neden bulunmaktadır. Altı aydan uzun sürmüş terk etme, akıl sağlığı bozuklukları, cana kast etmek, kötü aşağılayıcı muamele etmek, hor görmek, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam tarzı gibi sebeplerden dolayı da boşanma davası açılabilmektedir. Bunlara ek olarak, anlaşmalı boşanma dediğimiz, çiftlerin evliliklerini yürütemeyeceklerini anladıklarında, kendi anlaşarak boşanmaya karar vermeleri durumuna denmektedir. Anlaşmalı boşanma için asgari 1 yıl boyunca çiftin evli kalmışl olması gerekmektedir. Ayrıca eşlerin, velayet, nafaka, mal paylaşımı konularında anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir.

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası açılmadan önce boşanma davası için boşanma kararından emin olunmalıdır çünkü aile kurumu toplumun temel yapıtaşlarından birisidir.
Boşanma davası kapsamında, araştırmalarımız sonucunda zinanın boşanma unsurlarının başında geldiğini görmekteyiz. Zina gibi hukuka aykırı işlerden kaçınmakta bireyler ve toplumun başlıca ahlaki görevlerinden birisi olmakla beraber evlilikte bu zorunluluktur. Eğer bir evlilikte eşin zina yaptığı ispatlanabilirse kişi eşine Boşanma davası açabilmektedir. Mağdur olan eşe yasalarca bir takım menfaatleri ve çıkarları düşünülerek hazırlanan bazı hukuksal avantajlar bulunmaktadır. Boşanma sebeplerinden biri de eşlerden birinin, diğerine uygulamış olduğu sözlü ve fiziksel şiddet olaylarıdır. Bireyin şahsına yapılacak her türlü fiziksel ve ağır sözlü saldırı, boşanma davalarında gerekçe olarak kullanılabilmektedir.
Boşanma davası ile tazminat alınabilir, örneğin zina ispatlandığında kişi tazminat davası açabilir ve evlilikleri boyunca alınmış olan her türlü mala ve mülke sahip olma hakkı tanınmıştır. Ayrıca zinanın yapıldığı şahısa da manevi dava açılabilmekte olup, her türlü yasal avantajın hükmü geçerli kılınmaktadır. Açılacak olan boşanma davasının kazanılacağından emin olunması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişinin hak kaybına uğraması ihtimali oldukça yüksektir.

Boşanma davasında süreç nasıl işler?

Boşanma davası süresi baz alındığında, Avrupa’da ve Amerika’da boşanma davaları ile ilgili yasalar çerçevesine hemen hemen uygunluk sağlayan Türk Medeni Kanunu’na göre boşanacak şahsın ilk önce açacağı bu davayı kazanabileceğinden emin olmasını gerektiren delillere sahip bulunmasını öngörmüştür.Boşanma davası sürecinde, bir avukattan yardım almak her zaman sağlıklı bir davranış olacaktır. Avukatınıza vekaletname verdikten sonra boşanma işinin usta ellerden yönlendirilmesini sağlamış olmaktasınız. Boşanma davası açıldıktan sonra gerekli tebligatın konulmasıyla beraber karşı tarafa boşanma dilekçesi yollanılır.Boşanma davası kapsamında mahkeme günü mahkemede kullanılır ve taraflar bir bir dinlenilir. Mahkeme delilleri analiz ettikten sonra eğer bir taraf isterse deliller temyiz edilmesi için Yargıtay’a gönderilir. Ardından mahkeme kararı açıklanarak boşanma hükmü kişinin nufüs dosyasına işlenir.

Boşanma davası için gerekli evraklar

Boşanma davası için, ispat hususunda gerekli olacak deliller, bu delilleri nasıl kullanılacağıyla ilgili bir hukuksal danışman ve bir avukat ile boşanma davası açılabilmektedir.
Boşanma davası için, zina, şiddetli geçimsizlik gibi sebepler yüzünden açılan boşanma davaları için gereken herşeyin yukarıda yazdığı gibi olmasının dışında anlaşmalı boşanma davaları için gereken evrak ve belgeler bilinmektedir.
Boşanma davası için, kişilerin nufüs cüzdan fotokopileri, nufüs dairesinden alınacak aile nufüs kayıt örneği, eşlerin yazmış olduğu dilekçeler, dava için lazım olan dosya ve pul, yargı harç makbuzu, adliyeden alınacak herhangi bir mahkeme günüyle birlikte anlaşmalı Boşanma davası çözülmektedir. Bunlara ek olarak, özel dedektiflerin araştırmaları boyunca toplamış oldukları bilgilerden elde ederek hazırlamış olduğu raporlar, boşanma davasının seyrini etkileyebilecek kadar güçlüdür. Bu raporlar içerisinde, aldatma, şiddet uygulama ya da rapora girmeye değer farklı bir konu, raporun içerisinde somut deliller aracılığıyla kanıtlanmış olduğunda davanın süresi daha da azalacak ve mağduriyeti ispatlanmış olan tarafın lehine bitmesi yönündeki şansı artacaktır.

 

Boşanma davaları için delil toplama

Boşanma davaları için delil toplama kapsamında, hukuksal açıdan kazanılan davaların oranı,  delil yetersizliğinden düşen davaların oranına göre daha az sayıda gerçekleşmekte olduğu gözle görülür bir gerçektir.
 Boşanma davaları için delil toplama, gözle görülen ve el ile tutulan bir yanı olan somut delillerin mahkemeler, davalar açısından önemi büyük olmakla beraber, bu tarz delillerin yasalara aykırı bir biçimde elde edilmesi de davanın gidişatını değiştirebilecek yön de gösterebilmektedir. Bu nedenle alengirli ve karışık durumlardan kurtulmak için özel dedektiflerimiz, halka açık yerlerde uygun bir biçimde fotoğraf, video, ses kaydı gibi önemli delil kaynaklarından yararlanarak müşteriye tam kapsama sahip bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Boşanma davaları için delil toplama, araştırması sırasında oldukça sık olarak karşılaşılan aldatma eyleminin, gizlilik içermesi gereken, hukuka aykırı bir durum ol eş takibi diye bir hizmet vermek icabında bulunmakla kişinin ailesinden ve eşinden gizlediği yanlış davranışları kanıtlar ve bulguların somutlaştırılması ile ispatlanarak yerini adalete teslim etmektedir. Boşanmada ispat, boşanma davasını açan bireyin öne sürdüğü, hukuki boşanma nedeninin mahkeme huzurunda kanıtlanması anlamına gelmektedir. Boşanma davasını açan kişinin ispat yükümlülüğü vardır. Birey boşanma davasını açarken, farklı boşanma gerekçeleri ile davayı açabilir. Aldatma nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma,aile içi şiddet nedeniyle boşanma vb.. hangi nedenle açılmış olursa olsun, boşanmanın gerçekleşebilmesi için davayı açan kişi öne sürdüğü durumu ispat etmelidir. Boşanmada ispatın yapılamadığı durumda boşanma davası reddedilir. Bu da aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılmasını engeller. Boşanmada ispata ilişkin olarak bu ispatın yapılması, boşanmayı getiren olaylardaki haklılığı da ortaya çıkaracağından dolayı, çocuğun velayeti, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi bir çok hususu direk olarak etkilemektedir. Boşanma sürecinde dava açan kişi yani davacı, öne sürdüğü hukuki boşanma sebepleri ile ilgili olarak ispat yükümlülüğüne sahiptir. Boşanmada İspat, davacı tarafından yapılmak zorundadır. Bu noktada bireyler delil olarak tanık beyanları ya da farklı argümanlar kullanabilirler. Boşanmada İspat yapılamaz ise açılacak olan boşanma davası reddedilir. Boşanma davasıaçan kişilerin Boşanmada ispat aracı olarak hangi unsurları kullanabileği doğru tespit edilmelidir. 

 

Boşanma davası için delil toplama çalışmalarımız

Boşanma davaları için delil toplama çalışmasındaki önemli etkenlerden birisinin hukuka uygunluk olduğunu tekrardan hatırlatmak faydalı olacaktır. Hukuka uygunluk çok önemlidir aksi takdirde, mahkemelerce hapis cezası kadar ağır olabilecek cezalara çarptırılma sonuçları doğabilmektedir.Boşanma davası için, elde edilen deliller halka açık alanlarda ve kapalı mekanlarda yapılan sosyal etkinlerden yararlanılarak veri haline getirilir. Çalışmalar sıkı ve uzun takipler sonucu, bulguların somut delillerle esaslandırılması ile yapılmaktadır.  Eşlerin, evin içerisine gizli kamera yerleştirerek, maruz kaldıkları şiddeti görüntüleyip mahkemede kanıt olarak sunmak için kayıt altına istemesinde sıra dışı bir durum olmadığı gibi hukuki olarak ta bir uygunsuzluk bulunmamaktadır. İlgili kanun içerisinde bu durum, çiftin yaşadığı evin ortak mesken olarak ele alınması,şahsın kendine ait mülkü olmaması gerekçe gösterilmektedir. Ancak, gizli kameranın, birayin iş yerine ya da aracına yerleştirildiği durumlarda, bu durum özel hayatın gizliliği ilkesine ters düşmekte ve suç unsuru teşkil etmektedir. Bu durum sonucunda da yapılan eylem karşısında mağdur olan taraf, cezai işlem başlatılması için mahkemeye başvurmaya hak kazanmış olur. Böylece haklı olan taraf haklılığını ispat etme şansı olmadan haksız duruma düşer.  Halka açık ve halka kapalı alanlarda, alanında uzman özel dedektifler tarafından yapılacak incelemelerde, çiftin birbirine nasıl davrandığı, problem olduğunda birbirlerine karşı davranışları, başka insanlara karşı davranışları fotoğraf ve vidyo aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır. Takip edilen eşin sadakat sorunu varsa, kolaylıkla tespit edileceği gibi, farklı konularda da yerinde tespitler yapılabilmektedir. Eşin, gündelik hayatını etkileyecek biçimde alkol ya da madde bağımlılığı varsa veyahut kontrol etmekte zorlandığı öfke problemleri varsa, alınacak kayıtlar ile ispatlanmış olacaktır. Bu çalışmaya ek olarak, çocukların velayetinin kimde kalacağını belirleneceği, oldukça kritik ve önem arz etmekte olan velayet davalarında koz elde etmek için, velayet davaları için delil toplanması çalışması ile de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Takip edilecek eşin, çocuklar ile ne kadar ilgili olduğu, çocukların sevdiği, hoşlanmadıkları şeyleri ne kadar iyi bildiği, çocukların velayetini alabilecek sorumlulukta olup olmadığının tespiti için faydalanılacak oldukça yararlı bir araştırmadır.Boşanma davası ve 15 yıldır eş takibi konuları üzerinde titiz çalışmalarıyla önemli referanslar edinmiş özel dedektiflik şirketimiz, müşterilerinin menfaatlerini en iyi biçimde korumak üzere, bu yolda adalet için gerektiğinde seferber olmaktadır. Uzman dedektif kadrosu ile pek çok boşanma davasında, topladığı deliller ile mağdur kişinin mağduriyetinin kanıtlanmasına olanak sağlamış olup, pek çok davanın seyrini değiştirmiş bulunmaktayız.

Boşanma Davası İçin Delil Oluşturma Çalışmalarımız

Boşanma davası için delil oluşturma hizmeti tam manasıyla sizlere dava sürecinde fark yaratacak destekte bulunacaktır. Boşanma davası sürecinde, sizlere bir harita çizilecek olup, olası problemlere karşı çözümler önceden üretilerek sizlerin dava sürecinde bir adım önde olmanız sağlanacaktır. Tüm bu önceden planlama çalışması, araştırmalar sonucu elde edilen verilerle birleştirilerek delil niteliği taşıyan belgelere sahip olmanız sağlanacaktır. Bu belgeler ile boşanma davası sürecini, tamamen müşterinin lehinde olacak biçimde kolay atlatılmasını garanti etmekteyiz.
Boşanma davası için delil oluşturma çalışmaları özel dedektiflik bürosu kapsamında özel eğitimli dedektifler tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar tam anlamıyla sizlere yön gösterici ve ihtiyacınız olan delillere ulaşmanızı sağlayabilecek işlemlerin bütününü kapsar. Özel dedektiflik bürosu dedektifleri kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, bu çalışmaların raporlarını inceleyebilir, isterseniz de yerinde inceleyip izleyebilirsiniz.
Boşanma davası için delil oluşturma hizmetimizde, müşterinin hassas durumunun farkında olarak yaklaşılarak, gizlilik kurallarına katı bir şekilde özen gösterilir. Çalışmalarımız 7/24 olarak sürerken özel dedektiflik bürosundan gelişmeleri anlık takip edebilir ve öğrenebilirsiniz. Boşanma Davası İçin Delil Oluşturma hizmetimizle ilgili tüm sorularınızı yanıtlamak üzere 7/24 danışmanlarımız özel dedektiflik bürolarımızda hazır olarak beklemektedir. Bu çalışmaya ek olarak, çocukların velayetinin kimde kalacağını belirleneceği, oldukça kritik ve önem arz etmekte olan velayet davalarında elinizin güçlenmesi için, velayet davaları için delil toplanması çalışması ile de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bu çalışma dahilinde, takip edilecek eşin çocukları ile ne kadar ilgili olduğu, çocukları ne kadar iyi tanıdığı, çocukların onu ne kadar sevdiği, çocukların velayetini alabilecek sorumlulukta olup olmadığı detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu araştırma kapsamında, takip edilen bireyin çocukları ile olan ilişkisi mercek altına alınmaktadır.

Boşanma Davası İçin Avukat Hizmeti

Boşanma davası için avukat hizmetiyle boşanma sürecinin istediğiniz yönde neticelenmesi sağlanır. Boşanma davası için delil toplama hizmeti kapsamında tayin edilen avukatlar, boşanma davası konusunda uzman olduklarından sürecin ne şekilde işleyeceğine hakimdirler Boşanma davası sürecinde sizlere tam destek vermek özel dedektiflik büromuzun başlıca görevidir.
Boşanma davası için avukat ile beraber hareket edildiğinde, sürecin ne denli farklı olacağının farkındayız. Bu sebepten dolayı, avukat hizmetinin varlığını ve faydalarının altını çizmek istemekteyiz.Boşanma davası için delil toplama hizmetimizdeki başarılarımızdan ötürü yoğun olarak talep görmekteyiz. Müşterilerimiz için konusunda uzman dedektif ekipleri oluşturarak süreç boyunca yanlarında olmaktayız. Boşanma sürecinin akabinde, çoğu çiftin karşı karşıya olduğu, oldukça can sıkıcı olabilen maddi ve manevi yaptırımlarla karşılaşmamak adına, mahkemede sunulması amacıyla özel belgeler temin edilmektedir.
Boşanma davası için avukat  desteği sağlanarak sonucun istenilen şekilde neticelendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Boşanmaların ihanet, kıskançlık, şiddet eylemlerisadakatsizlik ve aldatma üzerine gerçekleştiğini bilerek süreç boyunca müşterilerimizin hassas olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. Gerekli yönlendirmeleri yaparak boşanma sürecini yapılan çalışmalarla kolaylaştırmaktayız.

 

Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ilçelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat, Yusufeli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Çine, Didim, Germencik, İncirliova,Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Amasra, Kurucasile, Ulus, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason, Aydıntepe, Demirözü, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar, Adaklı, Genç, Karlıova, Kığı, Solhan, Yayladere, Yedisu, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keleş, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilp, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas, Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölkaya, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü, Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Tirebolu, Yağlıdere, Kelkit, Köse, Kürtün, Siran, Torul, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli * Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, İmamoğlu, Karaisalı, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, Basmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut, Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar,Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Karataş, Kozan, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşiyan, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Görde, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli, Akdeniz, Anamu, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Güllük, Kavaklıdere, Köyçeğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Ula Yatağan, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp, Altınhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ,Ulukışla, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Karadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar, Adapazarı, Akyazı, Arifiye Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü,Taraklı, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayız, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent, Aydınlar, Baykan, Eru, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınarı, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür, Banaz,Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Saraykent, Sarıkaya


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan illerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Sivas, Şırnak, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin , Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş , Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Tekirdağ, Van , Yalova, Yozgat, Zonguldak


Önemli Not : Alo Özel Dedektiflik Bürosu aşşağıda belirtilmiş olan ülkelerde aktif olarak 7/24 hizmet vermektedir. Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Endonezya, Eritre, Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika, Grenada, Guyana, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Osetya, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kiribati, Kolombiya, Komorlar, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesotho, Letonya, Liberya, Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya Cumhuriyeti, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Marshall Adaları, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Monako, Moritanya, Moritius, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Ruanda, Rusya Federasyonu, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Tuvalu, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Batı Sahra, Belçika, Belize, Benin, Beyaz Rusya, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Danimarka, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Abhazya, Afganistan, Sealand, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Somaliland, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan192, Togo, Tonga, Transdinyester, Trinidad ve Tobago, Tunus, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Yeşil Burun, Yunanistan, Zambiya, Zimbabve